Количка

0 артикула

Категории

Проекти старо меню

14.03.2018

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на Флексо машина- 1 брой"

 

Документация:

 

Публична покана

Методика за оценка

Проекто договор

Изисквания към офертите

Оферта

Декларация на кандидата

 

 

 

 

15.11.2017

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „Дилком България“ ООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка и инсталиране на 1 бр. сървърна система и 14 бр. преносими компютри със сензорен дисплей“.

 

Документация:

 

Публична покана

Методика за оценка на оферти

Оферта

Договор

Изисквания към офертите

Декларация на кандидата

 

 

 

15.09.2017

 

ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-3.001-0554-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. 

Проект BG16RFOP002-3.001-0554 има за цел да насърчи ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД - малко предприятие, развиващо дейността си в сектор, характеризиращ се с висока енергийна интензивност (С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“) да пристъпи към инвестиции, насочени към подобряване на енергийната му ефективност, а от там и към постигане на устойчива конкурентоспособност и растеж. Намалената енергийна интензивност на ниво фирма ще се отрази върху тази, на ниво национална икономика, което е в пълно съответствие с основната цел на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".   

 

Повече информация

 

 

 

28.08.2017

 

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „Дилком България“ ООД провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:
“Доставка и инсталиране на ново оборудване и специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането и функционирането на ИКТ базирания CRM модул към наличната ERP система по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 1 бр. сървърна система и 14 бр. преносими компютри със сензорен дисплей;

Обособена позиция 2: Доставка на 25 бр. софтуерни приложения за работа със CRM модула и инсталиране върху 11 бр. стационарни компютри и 14 бр. преносими компютри”.

 

Документация:

 

Публична покана

Заповед за назначаване на оценители

Изисквания към офертите

Документация към обособена позиция 1

Документация към обособена позиция 2

 

 

26.07.2017

 

 „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ, провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:

“Разработване, въвеждане и сертифициране на системи за управление в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД, със следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Разработване и въвеждане на ИКТ базиран CRM модул в областта на маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД и интеграция към вече внедрения и действащ ERP софтуер;

- Обособена позиция 2: Актуализиране на съществуващата в предприятието система за управление на качеството СУК с изискванията на новата версия на стандарт ISO 9001 от 2015 година и въвеждане на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015;

- Обособена позиция 3: Ре-сертификация на актуализираната Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 и Сертифициране на Система за управление на околната среда ISO 14001:2015.“

 

Краен срок за подаване на оферти: 02.08.2017г., 00:00 часа (края на деня)

 

Документация:

 

Публична покана

Заповед за назначаване на оценители

Изисквания към офертите

Документация към обособена позиция 1

Документация към обособена позиция 2

Документация към обособена позиция 3

 

 

01.04.2017

 

ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0173-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. 

Проект BG16RFOP002-2.002-0173 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД посредством покриване на най-актуалните международни стандарти за качество и повишаване ефективността на процесите, свързани с обслужването на фирмените клиенти.

 

Повече информация

 

 

17.10.2016г.

 

Дилком България ООД публикува документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Модулна машина за печат, щанцоване и автоматично пренавиване на ролки с етикети- 1 бр. и Автоматична машина за пренавиване и инспектиране на напечатани етикети- 1 бр.
Обособена позиция 2 : Многофункционална машина за топъл печат и преге- 1 бр.“

 

Сваляне на прикачените файлове:

 

Проекто договор

Заповед за назначаване на оценители

Примерна методика за оценка на офертите

Изисквания към офертите

Публична покана

Оферта 

Декларация на кандидата

 

 

 

 

 

 

22.06.2016г.

 

Дилком България ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ

 

Дилком България ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0310-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 
Проект BG16RFOP002-2.001-0310 има за цел да повиши производствения капацитет на малко предприятие от печатния сектор-  Дилком България ООД и да обуслови възможността за увеличаване на износа чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване.

 

Повече информация

                 

Нови продукти

Промоции

Най-продавани