Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

   

 

„Дилком България” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Нептун № 2, ЕИК 103761563, ДДС Номер: BG103761563 (наричано по-долу „Дилком България“).

Моля прочетете внимателно общите условия по-долу („Общи условия“) преди да направите Вашата поръчка.

 

I. Приложимост на Общите условия

1. Настоящите Общи условия ще се прилагат към всяка покупко-продажба на стоки, предлагани от „Дилком България” с изключение на случаите, посочени в настоящия раздел.

2. В случай че страните са подписали договор за покупко-продажба на стоки, настоящите Общи условия ще се прилагат към всеки договор за покупко-продажба на стоки, предлагани от „Дилком България”, доколкото изрично не е уговорено, че Общите условия няма да се прилагат изцяло или в отделни части.

3. Ако договорът включва клаузи, несъвместими с Общите условия, тези клаузи отменят съответните разпоредби от Общите условия, регламентиращи същата материя.

4. В случай че с писмен договор страните са уговорили частична отмяна на Общите условия съгласно т. 2 или т. 3, Общите условия ще се прилагат към договора в неотменената им част.

5. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е неприложима, това не отменя приложимостта на останалите разпоредби от Общите условия.

 

II. Приемане на Общите условия

1. Изявлението на купувача за приемане на Общите условия представлява неразделна част от договора за покупко-продажба при съблюдаване условията на настоящия раздел.

2. При поръчка, направена чрез уебсайта на „Дилком България”, купувачът приема Общите условия със заявяването на поръчката. Купувачът се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.dilcom.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

3. При поръчка, направена по телефон, факс или имейл, купувачът ще се счита за уведомен и съгласен с Общите условия с извършване на съответното действие от негова страна: заявяване на поръчката по телефона, изпращане на факса или имейла. В тези случаи „Дилком България” може да изиска от купувача регистрация на уебстраницата на „Дилком България”, в случай че купувачът няма такава регистрация.

4. При поръчка, направена на място в офис или склад на „Дилком България”, купувачът приема Общите условия с подписването на изрична декларация-образец или на приемо-предавателен протокол за стоката.

5. Купувачът е информиран и декларира съгласието си, че направената от него поръчка може да претърпи промени. „Дилком България” ще съобщи промените на купувача посредством имейл, телефон или по друг начин до получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдена поръчка до купувача.

 

III. Използване на уебстраницата на „Дилком България”

1. Чрез уебстраницата на „Дилком България” купувачът може да заявява поръчки като гост или посредством постоянен профил.

2. При заявяване на поръчка чрез уебстраницата купувачът потвърждава, че е съгласен с формата на комуникация (телефон или имейл), използвана от „Дилком България” за изпълнение на онлайн поръчки.

3. „Дилком България” има правото да променя съдържанието и начина на достъп до информация на своята уебстраница, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при действия, които са некоректни или противоречащи на законите на Република България.

4. При поръчка, направена чрез уебстраницата на „Дилком България”, с приемането на Общите условия купувачът се счита уведомен за обстоятелството, че част от стоките, публикувани на уебстраницата, могат да бъдат посочени като налични, но към момента на заявяване на поръчката да са изчерпани.

5. Със заявяването на поръчка купувачът декларира съгласието си да плати цената на стоката и разходите за доставката.


IV. Защита на личните данни

1. Купувачът изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от „Дилком България” във връзка с поръчката, включително, но не само при необходимост от гаранционно и извънгаранционно обслужване.

2. „Дилком България” декларира изрично, че предоставените от купувача лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

3. Купувачът има право на достъп до предоставените на „Дилком България” лични данни във връзка с направена поръчка, включително, но не само с цел тяхното коригиране.

4. Купувачът се съгласява да получава рекламни имейли за стоки и услуги на своя имейл адрес. Купувачът има право да откаже да получава такава информация включително, но не само чрез формите за запитване и контакт, посочени на уебстраницата на „Дилком България”.

 

V. Предмет на поръчката

1. Предмет на поръчката е стоката, която купувачът желае да закупи.

2. „Дилком България” извършва преглед на направената поръчка и уведомява купувача, в случай че стоката не е в наличност. „Дилком България” не носи отговорност за необновена наличност по технически причини.

3. Обработването, включително потвърждаването на поръчките, става в деня на заявяване на поръчката, ако информацията е пристигнала до 13:00 часа в работен ден. Ако поръчката е направена след 13:00 часа в работен ден, обработването се извършва до края на следващия работен ден. Ако поръчката е направена в почивен или празничен ден, обработването се извършва на първия следващ работен ден.

4. Поръчката се счита за приета след нейното изрично потвърждаване от страна на „Дилком България”.


VI. Цени и търговски условия

1. За всяка стока, обявена на уебстраницата на „Дилком България”, са посочени цена, основни характеристики и допълнителна информация, включително, но не само предоставена отстъпка, ако има такава.

2. Посочените на уебстраницата цени са валидни само за поръчки, направени чрез уебстраницата.

3. Посочените на уебстраницата цени са указани със и без ДДС и не включват разходите за доставка.

4. В цените на стоките, изискващи монтаж, инсталация, включване в експлоатация и обучение за правилно използване не са включени разходите за посочените дейности и услуги. Същите са предмет на отделна договорка с „Дилком България”.

5. При поръчки по телефон, факс, имейл или на място в офис или склад на „Дилком България”, важат цените, обявени на уебстраницата на „Дилком България”, ако не е уговорено друго.


VII. Предаване и доставка на стоки. Плащане на закупени стоки

1. При поръчки, направени чрез уебстраницата, „Дилком България” ще използва експресните услуги на куриерска фирма Speedy, а за межународни доставки - с превозвач по избор на „Дилком България” или такъв, посочен от клиента.

2. „Дилком България” изпраща стоките в срок от един работен ден след приемане и потвърждаването на поръчката, освен ако не е посочено друго или купувачът се е отказал от поръчката след уведомлението по Раздел V, т. 2. Сроковете за доставка се определят от общите условия на куриера, избран от купувача.

3. „Дилком България” не носи отговорност за неизвършени доставки, ако купувачът е посочил неверни или непълни данни във връзка с поръчката, включително, но не само име, фирма, адрес, телефон и електронна поща.

4. Ако стоката е доставена до офис на куриера и купувачът не приеме стоката в срока, определен от куриера, но не повече от 14 дни, купувачът дължи заплащане на следните суми:

4.1. всички допълнителни такси за престой (доколкото има такива) и разходи за изпращане на стоката до офис на куриера и за връщане на стоката до „Дилком България”; и

4.2. неустойка в размер на цената на поръчката.

5. Стоката се предоставя на купувача заедно с гаранционна карта, ако за стоката е предвидено гаранционно обслужване и със следните съпроводителни документи:

5.1. при предаване на стоката на място в офис или склад на „Дилком България”: с копие от приемо-предавателен протокол, подписан от купувача и „Дилком България”;

5.2. при доставка с куриер: с приемо-предавателен протокол и копие от товарителница.

6. Заплащането на поръчани стоки се извършва чрез наложен платеж, по банков път или в брой. При плащане, различно от наложен платеж, купувачът представя на „Дилком България” платежното нареждане, съответно сумата в брой, преди предаването или изпращането на стоката за доставка, освен ако не е уговорено друго.

7. Разходите за доставка, включващи куриерска услуга, такса наложен платеж, гориво и застраховка са за сметка на купувача.

8. Посочените в уебстраницата цени за доставка са информативни. Ако поръчаната стока няма обявено тегло, цените за доставка се променят в зависимост от реалното тегло на стоката.

9. Цените за куриерската услуга се променят автоматично с промяната на тарифата на куриерска фирма Speedy. „Дилком България” не носи отговорност за промени в тарифите на посочените куриерски фирми.

 

 

VIII. Отказ от закупена стока през уебстраницата на Дружеството

1. В случай че Купувачът е Потребител по смисъла на ЗЗП, той може да се откаже от една или повече стоки в 14-дневен срок от приемането на стоката, без да посочва причина за отказа и без да дължи обезщетение или неустойка.  Потребителят няма право на отказ от доставка на стоки, изработени по негова поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 

2. Ако в една поръчка, направена от Потребител по смисъла на ЗЗП, са включени много стоки, които се доставят поотделно, срокът по т. 1 тече от датата на извършване на последната доставка.

3. При отказ Купувачът трябва да уведоми „Дилком България” с писмено и недвусмислено заявление за отказ от стоката.

4. Купувачът връща стоката, от която се е отказал, в 14-дневен срок от датата на уведомяването по т. 3 и съгласно правилата на Раздел IX. Ако купувачът не е Потребител, той поема всички разходи за връщане на стоката до „Дилком България”. Ако купувачът е Потребител, той поема само преките разходи за връщане на стоката, с изключение на случаите, когато „Дилком България” се е съгласило да ги заплати.

5. Възстановяването на суми в случай на отказ се извършва съгласно Раздел X.

6. Купувачът не може да извърши отказ, ако предмет на поръчката е запечатан компютърен софтуер, който е бил разпечатан след приемането на стоката.

 

IX. Връщане на стоки

1. Купувачът връща приети от него стоки чрез предаване или изпращане на адреса на „Дилком България” в гр. Варна, освен ако „Дилком България” не е посочило изрично друг адрес.

2. Купувачът връща стоката в състоянието, в което е била приета. Купувачът носи отговорност за намалената стойност на стоката, ако е изпробвал същата по начин, различен от минимално необходимия за установяване на естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

3. „Дилком България” може да откаже да приеме върната от купувача стока в случаите, когато стоката не е в оригиналната опаковка, опаковката е повредена или непълна, стоката има следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар или липсват аксесоари, които са част от оригиналната комплектовка. В тези случаи „Дилком България” има право да задържи част от стойността на стоката, която се определя чрез оценка на щетите и се съобщава на купувача.

 

X. Възстановяване на суми

1. В случай на отказ от стока „Дилком България” възстановява на купувача всички суми, получени за съответната стока, с изключение на разходите за доставка.

2. Ако купувачът е Потребител и поръчката е направена чрез уебстраницата на „Дилком България”, на въстановяване подлежат и разходите за доставка. Ако в този случай купувачът е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния, допълнителните разходи, направени в тази връзка, не подлежат на възстановяване.

3. Възстановяването се извършва в 14-дневен срок от датата на уведомяването съгласно Раздел VIII, т. 3.

4. Възстановяването на суми се извършва чрез същото платежно средство, използвано при първоначалната транзакция. Това правило не се прилага, ако купувачът е изразил изрично съгласие да се ползва друго платежно средство и това не е свързано с разходи за купувача.

5. При отказ от доставена стока „Дилком България” може да задържи възстановяването на суми на купувача до момента, в който не получи стоката или доказателство от купувача за изпращането на стоката.

 

XI. Гаранционни условия и обслужване

1. Гаранционните условия за стоките, предлагани от „Дилком България”, се регламентират по следните начини:

1.1. в гаранционната карта, ако стоката има такава;

1.2. в Общите условия, ако стоката няма гаранционна карта;

1.3. в писмения договор, ако има такъв;

1.4. съгласно ЗЗП за купувачи - Потребители.

2. Гаранционните срокове за стоките са както следва:

2.1. съгласно гаранционната карта, ако стоката има такава;

2.2. 1 месец, ако стоката няма гаранционна карта.

2.3. ако купувачът е Потребител: 2 години в случаите извън тези по т. 2.1.

3. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставката.

4. Гаранцията се счита за валидна, ако:

4.1. купувачът е спазил правилата за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба; и

4.2. В случай че по време на гаранционния срок купувачът установи скрит дефект поради некачествени материали или некачествена изработка.

    Ако купувачът е Потребител, гаранцията е валидна, ако е налице условието по т. 4.1 и ако стоката не съответства на договора по някой от следните начини:

- не притежава характеристиките, определени в договора, и не е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

- не отговаря на описанието, дадено от „Дилком България” под формата на мостра или образец;

- не е годна за специалната употреба, желана от купувача. Това условие се прилага само ако купувачът е уведомил „Дилком България” за своето изискване при сключването на договора / приемането на общите условия и то е било прието от „Дилком България”;

- не притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които купувачът може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от „Дилком България”, от производителя или от негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на стоката.

5. Ако стоката има гаранционна карта, „Дилком България” признава гаранцията само срещу представяне на гаранционната карта, приложена към заявлението по Раздел XII. Гаранционната карта следва да бъде попълнена ясно и четливо с вида, модела, серийния номер на стоката, датата на сключване на договора и положени подпис и печат на „Дилком България”.

6. Гаранцията e невалидна в следните случаи:

6.1. Не са спазени правилата за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба.

6.2. Гаранционната карта е подправена или в нея има зачерквания, задрасквания или непопълнени полета.

6.3. Направен е опит за отстраняване на повреда от неоторизирани лица.

6.4. Направени са изменения или опит за изменения в стоката.

6.5. Има несъответствие между данните в гаранционната карта и самата стока.

6.6. Извършено е подправяне или опит за подправяне на модела или серийния номер на стоката.

6.7. Настъпили са повреди при превоза, както и механични повреди по корпуса, външни или вътрешни елементи и модули включително, но не само поради използване на некачествени консумативи.

6.8. Настъпили са повреди вследствие на природни бедствия, включително, но не само гръмотевици, наводнения, земетресения и пожари.

6.9. Наличие на вредители и течности в помещенията за съхранение на стоката.

7. Купувачът отстранява за своя сметка повредите в стоката, причинени от събитията по т. 6, и поема разходите за транспорт и командировки, свързани с отстраняването.

8. Гаранционно и извънгаранционно обслужване се извършва в оторизираните сервизни бази на „Дилком България” в страната. Адресите и контактите на оторизираните сервизи са посочени в категория Сервиз на уебстраницата на „Дилком България”.

9. Купувачът поема транспортните разходи във връзка с гаранционното и извънгаранционно обслужване, включително за връщане на стоката обратно на купувача. Ако купувачът е Потребител, разходите по предходното изречение са за сметка на „Дилком България”.

 

XII. Рекламации

1. Рекламацията се предявява в рамките на гаранционния срок, определен в Раздел XI., т. 2, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствие на стоките с договореното.

2. При предявяване на рекламация купувачът може да иска ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от купувача начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Непропорционалност по смисъла на предходното изречение е налице, ако избраният начин за обезщетение налага неоправдано големи разходи за „Дилком България”, взимайки предвид:

2.1. стойността на стоката при липса на скрити дефекти;

2.2. значимостта на скритите дефекти;

2.3. възможността другият начин на обезщетяване да породи значителни неудобства за Потребителя.

3. Рекламацията се отправя с писмено заявление и включва като минимум следната информация:

3.1. предмет на рекламацията;

3.2. начин за удовлетворяване съгласно т. 2;

3.3. в случаите по т. 7 – размер на претендираната сума;

3.4. адрес за контакт.

4. Купувачи – Потребители могат да отправят рекламация и в устна форма.

5. При предявяване на рекламация купувачът задължително прилага документите, на които се основава претенцията:

5.1. касова бележка или фактура;

5.2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

5.3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6. „Дилком България” ще извърши ремонт или замяна на стоката в срок от 1 месец от предявяване на рекламацията, освен ако страните не са уговорили друго.

7. При рекламация от Потребител, ако Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията или в срока по т. 6 не се извърши ремонт или замяна, Потребителят има право да иска:

7.1. разваляне на договора и пълно възстановяване на платената сума; или

7.2. намаление в цената.

8. Потребителят не може да иска разваляне на договора съгласно т. 7.1, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 

ХIII. Други

1. Настоящите Общи условия използват понятието „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“) и влагат в него следното значение:

Физическо лице, което е поръчало стока и едновременно с това отговаря на едно от следните условия:

1.1. стоката не е предназначена за извършване на търговска или професионална дейност; или

1.2. лицето действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2. Общите условия влизат в сила от 01.01.2019 г.