Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Политика за личните данни

 

 

„ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ EООД

 

 

Настоящият документ излага Политиката за защита на Личните данни, прилагана от Дилком България. Съветваме всички наши клиенти да отделят време за запознаване с нея, тъй като предоставяните от Дилком България услуги изискват събиране на Лични данни. Във всички случаи Дилком България полага изключителна грижа при работа с лична информация и дейността на компанията напълно отговаря на изискванията на приложимото европейско и национално законодателство.

 

 

I. Дефиниции

 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано на базата на тази информация пряко или непряко и по-специално чрез име, адрес по местоживеене, IP адрес и др.

 

„Политика за защита на Личните данни“ означава настоящата политика на „Дилком България“ ЕООД за защита на Личните данни.

 

„Обработване на Лични данни“ означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

 

Дилком България означава „Дилком България“ ЕООД – дружество, учредено съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, с ЕИК: 103761563. Дилком България е администратор на лични данни, регистриран в българската Комисия за защита на личните данни с идентификационен номер 151497.

 

 

II. Цели на Обработването на Лични данни

 

 1. Обработването на информация относно Вашите имена, адрес, телефон, IP адрес и други Лични данни се извършва с оглед следните цели:

 

а) доставки на продукти, поръчани от уебсайта www.dilcom.com;

б) информационно обслужване на клиенти;

в) предоставяне на сервизни услуги за продукти в гаранционен срок;

г) счетоводни цели;

д) маркетинг;

е) статистика, вътрешна организация и администрация, подобрение на услугите на Дилком България;

 

 1. Обработването на данни относно Вашата електронна поща, парoла, IP адрес и друга информация относно потребителския Ви профил се извършва с цел поддръжката на този профил.

3. Целта на Обработване на данни, съхранявани в бисквитки, е да направи използването на уебсайта ни много по-лесно за Вас. За повече информация, моля, вижте нашата  Политика относно бисквитките.

 

III. Основания и правила за Обработване на Лични данни

 

 1. Обработването на Лични данни може да бъде извършвано само с изричното съгласие на клиента и въз основа на разпоредба от нормативен акт на българското или европейско законодателство.
 2. Обработването на Лични данни от Дилком България се извършва в пълно съответствие със:

 

а) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент);

б) Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всичките му последващи изменения и допълнения;

 

 1. Обработването на Личните данни на клиента се извършва в съответствие с принципa за прозрачност. Клиентът има право да знае как и с каква цел биват използвани неговите Лични данни.
 2. Дилком България не събира и не обработва повече Лични данни, отколкото е нужно за извършване на услугите на компанията.
 3. Обработването на Лични данни се осъществява при подходящо техническо и организационно ниво на сигурност, осигуряващо защита от загуба, незаконосъобразно и неразрешено ползване на Личните данни. Достъпът до Лични данни е ограничен до персонала на Дилком България и третите страни, чието участие е необходимо за успешното извършване на услугите на Дилком България.
 4. При непълноти или неточности в Личните данни Дилком България предприема всички необходими действия за поправка или изтриване на невярната информация, когато това е необходимо.
 5. В съответствие с принципа за отчетност Дилком България демонстрира готовност във всеки един момент да докаже своето съответствие със стандартите, заложени в настоящата Политика за защита на Личните данни и в Общия регламент.
 6. Дилком България носи отговорност за спазването на настоящата Политика за защита на Личните данни и за нейното съответствие с Общия регламент.

 

 

IV. Изпращане на Лични данни до трети страни

 

 1. Дилком България може да изпрати Лични данни на свои клиенти на доставчици, куриери, адвокати, адвокатски дружества и други лица, с които Дилком България работи, с оглед надлежното изпълнение на задълженията по договори с клиенти.
 2. В случай че е нужно Личните данни да бъдат изпратени на трети страни, те имат право да обработват тези данни само за нуждите на договори с клиенти и нямат право да ги използват за собствени маркетингови или други цели.
 3. Лични данни се изпращат на трети страни само в следните случаи:

 

а)  при изричното съгласие на клиента.

б) в случай че това се изисква от разпоредби на българското или европейското законодателство.

в) при необходимост Дилком България да защити правата си и да вземе мерки срещу действия, възпрепятстващи договорните отношения с клиента.

 

 1. Дилком България ползва услугите на своите IT партньори, за да осигури достатъчно високо ниво на защита при съхранението на Лични данни.

 

 

V. Срок за съхранение на Лични данни

 

 1. Дилком България ще съхранява Лични данни на свои клиенти за срок от 5 /пет/ години, считано от последното влизане на клиента в неговия потребителски профил. Този срок е установен с цел отпадане на нуждата от създаване на нов потребителски профил, в случай че клиент реши да използва отново услугите на Дилком България.

 

 

VI. Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, преносимост по отношение на Лични данни. Право на оттегляне на съгласие.

 

 1. Клиентите на Дилком България разполагат със следните права:

 

а) достъп до техните Лични данни;

б) коригиране на въведените Лични данни;

в) изтриване на техните Лични данни;

г) ограничаване Обработването на Лични данни;

д) възражение срещу Обработването на Лични данни;

е) преносимост на техните Личните данни (т. е. правото да получат Личните данни, които са предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлят тези Лични данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Дилком България);

ж) оттегляне на съгласие за Обработване на Лични данни.

 

 1. Ако желае да упражни някое от горепосочените права, клиентът следва да се свърже с Дилком България на следните имейл адреси: marketing@dilcom.com, office@dilcom.com

 

VII. Кандидатури за работа

 

Лични данни, подадени в процеса на кандидатстване за работа в Дилком България, се обработват само за целите на кандидатурата и се съхраняват за не повече от 6 /шест/ месеца след приключване на процедурата по кандидатстване за целите на последващ подбор на кадри за същата или подобна позиция.

 

 

VIII. Право на жалба

 

 1. Клиентът има право да подаде жалба до Дилком България, ако прецени, че са били нарушени неговите права по настоящата Политика за защита на Личните данни и Общия регламент. В тази връзка клиентът може да се свърже с Дилком България на следните имейл адреси: marketing@dilcom.com , office@dilcom.com
 2. По всяко време Клиентът има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган, отговорен за прилагането на Общия регламент.
 3. Надзорният орган относно дейността на Дилком България като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, уебсайт:  cpdp.bg.

 

 

 IX. Други условия

 

 1. Клиентът предоставя свои Лични данни на Дилком България доброволно. По отношение на клиента не съществува законово или договорно основание за предоставяне на Лични данни на Дилком България.
 2. Предоставянето на Лични данни от клиента е от съществено значение за сключването на договор с Дилком България и за изпълнението на задълженията по този договор.
 3. Дилком България осигурява защита на Личните данни на клиента чрез установяване на подходящи мерки за сигурност, съобразени с приложимите законодателни изисквания.
 4. Настоящата Политика за защита на Личните данни е неразделна част от общите условия за ползване на електронния магазин на Дилком България.
 5. Клиентът се задължава да бъде коректен в предоставянето на информация, представляваща Лични данни. Подаването на погрешна информация е основание за Дилком България да прекрати договора с клиента. Клиентът винаги може да се свърже с Дилком България, ако установи, че подадените от него Лични данни са невярни или непълни.