Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Вътрешни правила

Вътрешни правила относно защитата на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в „Дилком България“ ЕООД

 

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 („Закона“).

Вътрешните правила за подаване и за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството на Република България и на правото на Европейския съюз („Правила“) в структурата на „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, установяват правилата, реда и нормите за подаване на сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз и защитата на тези лица във връзка с подадените от тях сигнали – в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС и в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушени, (в сила от 04.05.2023 г.)

 

I.Понятия и определения:

       За целите на настоящите правила се прилагат следните определения:

„работник“ - с оглед прилагане на уредбата на свободно движение на работници, за работник се счита всяко ФЛ, което предоставя работна сила през определен период от време в полза на друго лице и под негово ръководство, срещу което получава възнаграждение.

„работен контекст“ – настоящи или минали работни дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия, ако подадат такава информация.

„класифицирана информация“ – е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.

„здравна информация“ – личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.

„неприкосновеността на личния живот“ - всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002г. Относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации)

„сигнализиращо лице“ - всяко физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му        известно във връзка със свързаните с неговата работа дейности.

„отхвърляне“ - действие или бездействие с цел изолиране на лицата, подали сигнал или публично оповестили информация за нарушение на професионалната среда.

„ответни действия” - всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неоправдана вреда на сигнализиращото лице;

„обратна информация“ - предоставяне на сигнализиращите лица на информация за действието, което е предвидено или вече е предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие.

„маловажен случай” – налице е, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредите.

„нарушение“ – всякакви действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актове на Европейския съюз в областите посочени в раздел 3 от настоящите Правила, както и такива, които противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите посочени в Раздел 3 от настоящите Правила.

„последващи действия“ - всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган, с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата;

„засегнати лица“ – физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

„публично оповестяване“ или „да бъде оповестено публично“ - публично предоставяне на информация за нарушения;

 

II.Кой може да сигнализира?

 1. Защита по Закона и тези Правила се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.
 2. Настоящите правила са насочени и касаят следните физически лица:
 • работници по чл. 45 ДФЕС
 • работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране
 • самостоятелно заето лице, ангажирано в дейността на „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • работници или служители, които са с прекратено трудово правоотношение към момента на подаване на сигнала или оповестяване на информацията, в случаите, в които същите подават сигнал за нарушения, станали им известни в неговите рамки преди въпросното правоотношение да бъде прекратено
 • работници и служители, на които им предстои да влязат в трудово правоотношение с „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения
 • доброволец, платен или неплатен и стажант
 • лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици, които са в правоотношение с „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
  1. Освен досега изброените лица, мерките за защита в тези правила се отнасят и за следните категории:
 • лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала и чиято помощ следва да е поверителна;
 • лица, свързани посредством работа или са роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия в следствие на сигнализирането;
 • юридически лица, които сигнализиращите лица притежават, за които работят или с които са свързани по друг начин в работен контекст.

 

 

III.За какво може да се сигнализира?

 1. Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали и публично оповестяване на информация за:

а) нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи.

 

б) нарушения засягащи финансовите интереси – измама и всяка друга незаконна дейност, засягаща материален интерес

в) нарушения свързани с вътрешния пазар на ЕС - свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали, както и нарушения, свързани с вътрешния пазар във връзка с действия, които нарушават правилата за корпоративното данъчно облагане, или с договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративно данъчно облагане

 1. За всички сигнали, които не попадат в гореизброените сфери или, за които по закон не може да се подават сигнали по този ред, няма да се образува производство за вътрешна проверка, но, ако бъдат добросъвестно подадени такива сигнали „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се ангажира, че няма да допусне каквито и да е ответни репресивни действия срещу подателя на сигнала.
 2. Настоящите правила не се прилагат за сигнали за нарушения:

- на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз1.

 • на защита на класифицирана информация по смисъла на чл. 1 ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.
 • които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионалната тайна
 • на тайната на съдебното съвещание
 • на правилата на наказателното производство
 • на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето.

 

 

IV.Условия за защита на сигнализиращите лица

 1. По смисъла на тези правила лице, което подава сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, ако отговаря едновременно на следните условия:

 

 • имали са основателни причини да смятат, че подадената информация за нарушения е била вярна към момента на подаването ѝ и тази информация попада в материалния обхват.
 • подали са сигнал в съответствие с установените Правила и по указания в тях ред
 1. Съгласно Закона не се образува производство по анонимни сигнали.
 2. Защита ще получат и лицата, които анонимно са подали сигнал, не по реда на Закона или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия, в случай, че са налице условията от Раздел IV.

 

 

V.Канал за подаване на сигнали

 

Подаването на сигнали от сигнализиращите лица се извършва посредством:

 

 • осигурен от „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД канал – представляващ вътрешен такъв по смисъла на Директива № 2019/1937 (Директивата) и Закона, без тази възможност за подаване на сигнали посредством друг вид канал по Директивата и Закона да бъде ограничена.

 

 1. Компетентен орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона.
 2. Сигналът може да бъде подаден, чрез каналите за вътрешно или външно подаване или и по двата начина, както и посредством публично оповестяване по смисъла на Закона.

 

 

VI.Условия и ред за подаване на сигналите

 1. Всяко лице, което попада в обхвата на т. 1 от Раздел II от настоящите Правила, има право да подаде сигнал и се явява сигнализиращо лице.
 2. Подаването на сигнала се осъществява с изпращането на писмено съобщение на следния e-mail адрес: zh.palazova@dilcom.com или устно в лична среща с лицето, отговарящо за обработване на сигналите, в уговорен между страните подходящ срок.
 3. Сигналът задължително следва да съдържа най-малко следната информация:
 • три имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • имена на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено – място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

VII.Водене на регистър на сигналите и тяхното съхранение

 1. Всеки получен сигнал се вписва в регистър при приемането му в съответствие с изискванията и условията на Раздел VI.
 2. Регистърът се води в електронна форма и не е публичен. Достъпът до него е заключен с парола, известна само на лицата, отговарящи за обработване на сигналите.
 3. За водене и съхранение на регистъра се прилагат правилата по Раздел X от тези Правила.
 4. Отговорно лице за водене на регистъра е лицето отговарящо за обработване на сигналите.
 5. Регистърът съдържа най-малко следната информация:

а) лицето, което е приело сигнала; б) датата на подаване на сигнала;

в) идентификационен номер, когато сигналът е подаден анонимно; г) засегнатото лице, ако такава се съдържа в сигнала;

д) обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

е) връзката на подадения сигнал с други сигнали, след установяването й в процеса на обработване на сигнала;

      ж) информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала и датата на предоставянето й;

з) предприетите последващи действия; и) резултатите от проверката по сигнала; к) периода на съхраняване на сигнала.

 

VIII.Ред за обработка на сигналите

 1. Получените сигнали, постъпили на указания имейл адрес, се обработват по сигурен начин, гарантиращ поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, и са достъпни само за лицата, отговарящи за обработване на сигналите на „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Постъпилият сигнал и всяка информация свързана с него е строго поверителна.
 2. В срок не по-дълъг от 7 (седем) дни от датата на постъпване на сигнала на посочения имейл адрес, сигнализиращото лице получава писмено потвърждение за факта на постъпване.
 1. Във връзка с процедурата по подаване на сигнала и предприемането на последващи действия във връзка с него е определено безпристрастно лице, отговорно за обработването на сигнала, което има право да изисква допълнителна информация от сигнализиращото лице и от което последното има право да получава обратна връзка.
 2. Отговорното лице по смисъла на предходната точка на тези Правила е задължено да предприема надлежните последващи действия своевременно във връзка с постъпилия сигнал, в посока към неговото изясняване и разрешаване, а при необходимост за сигнализирането за наличието му на компетентен орган.
 3. В срок не по-дълъг от 3 (три) месеца от датата на потвърждение за получаването на сигнала, сигнализиращото лице получава обратна информация за текущото разследване на нарушението, описано от него и предприетите действия.
 4. На засегнатото лице се предоставят всички събрани доказателства и му се дава възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок от предоставянето, при спазване на защитата на сигнализиращото лице.
 5. Проверката на сигнала се прекратява с писмено становище, което се изпраща в седемдневен срок от постановяването му до сигнализиращото и засегнатото лице, при спазване на задълженията за защита на сигнализиращото лице.
 6. В случаите когато сигналът е подаден срещу работодателя, лицето отговарящо за обработването на сигнали насочва сигнализиращото лице към външен канал за подаване на сигнали.
 7. Лицето, извършващо проверката, предприема следните действия:
  1. поддържа връзка със сигнализиращото лице, когато разполага с данни за неговата самоличност;
  2. по своя преценка може да изисква допълнителна информация по сигнала от сигнализиращото лице;
  3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
  4. предприема конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението, в случаите, когато е констатирано или има реална опасност за извършването му;
  5. препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни или на друг орган, съобразно неговата компетентност;
  6. прекратява проверката:
   • когато нарушението, за което е подаден сигналът е маловажен случай и не налага предприемането на последващи действие
   • по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правила или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия

 

 • когато се установят данни за извършено престъпление; в такъв случай сигналът и материалите по него се изпращат незабавно на прокуратурата;
 • За предприемане на последващи действия могат да бъдат определени лица от структурата на работодателя, различни от отговорните лица за сигналите.
 • Не се образува производство ако:
 • Подаденият сигнал е анонимен;
 • Нарушението, за което се сигнализира, е извършено преди повече от 2 (две) години от датата на подаване на сигнала.

IX.Обратна връзка

 1. При приключване на проверката се изготвя становище, което задължително се предоставя на управителя на „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в рамките, на което е проведено разследването.
 2. Становището следва да:
  • обобщава резултатите от провеждане на разследването и доказателствата;
  • прави извод и сочи степента на неправомерното поведение с изискванията на закона и правилата на „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
  • дава препоръки и предложения за действията, които да отстранят неправомерното поведение с цел то да не се повтаря за в бъдеще;
  • съдържа информация налице ли е основание за налагане на дисциплинарно наказание на лицето, проявило неправомерно поведение и в каква степен и вид да е то – в случаите, когато такова е налице.

 

 

X.Задължение за поверителност

 1. Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого освен на лицата, отговарящи за обработване на сигналите, които имат право получават или да предприемат последващи действия по сигнала без изричното съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.
 2. Чрез изрично волеяизявление от страна на сигнализиращото лице, неговата самоличност и всяка друга информация, посочена в т. 3 на Раздел VI от тези Правила, може да бъде разкрита, при условие, че това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от правото на ЕС или националното законодателство в контекста на разследвания от национални органи или съдебни производства, включително с оглед на гарантирането на правото на защита на съответното лице.
 3. Сигнализиращите лица биват информирани преди разкриването на тяхната самоличност, освен ако това информиране не би застрашило съответните разследвания или съдебното производство.

 

Уведомлението е писмено, в което следва да бъдат обяснени причините за разкриването на съответните поверителни данни.

 1. В случай на получаване на информация, която съдържа търговска тайна, същата не се използва за цели, надхвърлящи необходимото за предприемане на последващи действия.
 2. Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на Закона и тези вътрешни правила, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680. Всеки обмен или предаване на информация от институции, органи, служби или агенции на Съюза се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.
 3. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждането на конкретен сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават без ненужно забавяне.
 4. Сигналите и обработваните данни във връзка с тях се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на становището за предприетите мерки и/или считано от датата на приключване на административно производство или съдебно производство или за срок по-дълъг от този, когато Закон или друг нормативен акт от българското законодателство изисква това. В случай, че сигналът не отговаря на изискванията въведени със Закона и неговите недостатъци не са отстранени в срок, както и когато сигналът не съдържа данни за нарушения, данните се заличават веднага след становището на лицето, отговарящо за приемане на сигналите.
 5. След изтичане на срока за съхранение данните се унищожават от лицето отговорно за обработване на сигналите чрез трайно унищожаване с невъзможност да се възстановят.

 

 

XI.Защита на сигнализиращите лица и защита на засегнатите лица

 1. Сигнализиращите лица не носят отговорност по отношение на придобиването на информация, за която е подаден сигнал или достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява само по себе си престъпление.
 2. Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на което и да било ограничение за оповестяване на информация и не носят отговорност за такъв сигнал или публично оповестяване, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал е било необходимо за разкриване на нарушението.
 3. Сигнализиращите лица не могат да бъдат обект на дискриминация в резултат на добросъвестно подаден сигнал.
 4. Сигнализиращите лица по смисъла на настоящите Правила са защитени по отношение на незаконно уволнение, налагане на дисциплинарни мерки и наказания, неправомерно възлагане на работа извън официалната заетост; загуба на възможност за образование, обучение или професионално развитие; загуба на възможност за повишение на работното място, загуба за професионално звание; влошени условия на труд; предсрочно прекратяване на договора, намаляване на заплатата и други форми на възнаграждение; възлагане на допълнителни

 

задължения или прехвърляне на други длъжности; претърпяване на ответни действия от страна на работници/служители.

 1. Забранява се всяка форма на ответни действия с цел отмъщение спрямо лицата, подаващи сигнал, както и заплахи или опити за такива, включително под формата на:
 • временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
 • понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 • изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време и намаляване на трудовото възнаграждение;
 • отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите;
 • отрицателна оценка на работата, включително и в препоръка за работа при друг работодател;
 • прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 • отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 • пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 • отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал обосновани очаквания да му бъде предложена постоянна работа;
 • предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
 • вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 • включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 • предсрочно прекратяване или разваляне на договор за стоки или услуги;
 • прекратяване на лиценз или разрешение;
  1. Лицата, срещу които е подаден сигнал или публично оповестена информация за нарушение, се ползват в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъдат изслушани, и от правото на достъп до отнасящите се до тях документи.
 1. Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че лицето, подало сигнал съзнателно е направило това, излагайки невярна информация или публично е оповестило невярна информация.

 

 

XII.Заключение

 1. Настоящите Правила са утвърдени със заповед на представляващия „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
 2. Изменение и допълнение на настоящите Правила се извършват само писмено по реда на тяхното приемане.
 3. Настоящите Правила влизат в сила от 17.12.2023 г.
 4. До изтичането на най-много 3 години от датата на приемането на настоящите Правила, същите следва да бъдат ревизирани като за целта се изготвя анализ на практиката и при необходимост същите следва да се актуализират.
 5. Приложение към настоящите правила са: образец на регистър за вписване на подадените сигнали и образец на бланка за подаване на сигнал.