Количка

0 артикула

„Дилком България“ ООД провежда процедура с Публична покана

Дата: 2017-11-15

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „Дилком България“ ООД провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка и инсталиране на 1 бр. сървърна система и 14 бр. преносими компютри със сензорен дисплей“.

 

 

Документация:

 

Публична покана

Методика за оценка на оферти

Оферта

Договор

Изисквания към офертите

Декларация на кандидата